Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

 III Konkurs

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

 

Postanowienia ogólne

 1. Celem konkursu jest krzewienie kultury języka i świadomości językowej wśród młodzieży.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjów.
 3. Konkurs ma charakter drużynowy.
 4. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum.
 2. Poszczególne szkoły wyłaniają reprezentacje do etapu międzyszkolnego.
 3. Liczba osób reprezentujących szkołę w etapie międzyszkolnym wynosi 2.

Przebieg konkursu

 1. Do dnia 13 listopada 2015r. szkoły przesyłają organizatorom konkursu imienne listy swoich reprezentantów . Lista taka stanowi oficjalne zgłoszenie szkoły do konkursu.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
  1. test pisemny,
  2. finał.
 3. Test pisemny, przygotowany przez organizatorów, rozwiązują wszyscy uczestnicy.
 4. Test każdy z uczestników rozwiązuje indywidualnie. Wynik drużyny stanowi suma indywidualnych wyników wszystkich jej członków.
 5. Do finału kwalifikowane są cztery drużyny, które osiągnęły najwyższe wyniki.
 6. Wynik testu pisemnego doliczany jest do wyniku osiągniętego w finale.
 7. W finale poszczególne drużyny pracują zespołowo.
 8. Finał polega na wykonaniu wylosowanego zadania, spośród przygotowanych przez organizatorów, oraz na odpowiedzi na pytania językowe w czterech kategoriach.
 9. O kolejności miejsc w konkursie decyduje wynik będący sumą wyniku osiągniętego w finale oraz indywidualnych wyników członków drużyny.

Nagrody

 1. Przewidziane są nagrody dla wszystkich finalistów konkursu.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Terminy

 1. Ustala się następujące terminy:
  1. zgłoszenie do Konkursu Poprawnej Polszczyzny– do 13 listopada 2015 r. (ogłoszenie listy nastąpi w formie elektronicznej na stronie szkoły: www.szkoladlawas.pl)
  2. przeprowadzenie konkursu– 19 listopada 2015 r.

Ustalenia uzupełniające

 1. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany w zgłoszonej reprezentacji, o czym należy zawiadomić organizatorów na dzień przed konkursem.

 

  

Organizatorzy: Renata Gałużna-Kula , Małgorzata Majewska ,   Jan Wyżgoł