Zespół Szkół Społecznych
im. Wspólnej Europy w Żorach
Otwarty nabór do wszystkich klas Społecznej Szkoły Podstawowej!!!

WSZYSTKIE NEWSY

24 VI'13
Regulamin konkursu poetyckiego

,,Wokół tajemnicy cierpienia“

Organizator:

Zespół Szkół Społecznych im.Wspólnej Europy w Żorach

ul. Fabryczna 10 tel.32 43-45-549 

Cele konkursu:

pobudzanie wrażliwości poetyckiej,

popularyzacja poezji,

ujawnianie talentów,

zachęcenie do aktywności twórczej

Konkurs ma charakter otwarty.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Oceny przysłanych tekstów literackich dokona Jury powołane przez organizatora.

Decyzje Jury są ostateczne.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  w części, wykorzystanie przysłanych tekstów w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na  podstawie oświadczeń złożonych przez autorów. 

Przepisy dotyczące prac:

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 teksty , napisane dowolną techniką (np.esej,tekst poetycki) opisane swoim imieniem i nazwiskiem wraz z adresem korespondecyjnym.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora ul. Fabryczna 10 Żory 44-251 lub na skrzynkę e-mailową  srin@pro.onet.pl jednego zestawu dwóch tekstów literackich.

Terminy:

Prace należy dostarczyć do dnia 10 września 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 15 września 2013r.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 18 września 2013 r. w czasie koncertu w ramach festiwalu Fide et Amore w siedzibie Szkoły.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem.

 

Renata Gałużny-Kula